เรียงโดย:
แสดง:
เกมลูกเต๋า

พัฒนาความรู้เชิงปริภูมิ (Spatial Sense) ในด้านต่างๆ เช่น การประสานสัมพันธ์ทางสายตา (Eye-Motor Coordination) การนึกภาพ (Visualization) และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (Skills/Processes) การแก้ปัญหา ...

74.00 บาท

เกมดอกไม้แห่งสยาม

เกมฝึกทักษะการวางแผนการทำงาน การคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต และการนำเสนอรูปแบบ

127.00 บาท

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

การใช้แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มนี้ จะใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่4 เล่ม2 ของ สสวท. โดยในหนังสือเรียนจะมีสัญลักษณ์แนะนำให้ครูผู้สอนทราบว่า หลังจาก...

46.00 บาท

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

การใช้แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มนี้ จะใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 เล่ม1 ของ สสวท. โดยในหนังสือเรียนจะมีสัญลักษณ์แนะนำให้ครูผู้สอนทราบว่า หลังจาก...

82.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

การจัดทำหนังสือเล่มนี้ มีการออกแบบเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ของผู้สอน กำหนดให้แต่ละบท นำเสนอเนื้อหาโดยนำสถานการณ์ในชีวิตจริงเชื่อมโยงกับ เนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีการเตร...

109.00 บาท

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.3

กิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางคณิต- ศาสตร์ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หน่วย รวม 106 กิจกรรม ซึ่งมี 12 บท เช่น หน่วยที่ 1 จํานวนนับไม่เกิน 100,000 การบวกและ การลบ ซึ่งจะมีกิจกรรมสอดคล้องกับ เนื้อหาในหนังสือเรีย...

145.00 บาท

ปัญหาท้าทาย

เอกสารเสริมให้ครู นักเรียน และผู้สนใจ คณิตศาสตร์ มีแหล่งโจทย์ปัญหาที่แตกต่างจากโจทย์ปัญหาในหนังสือเรียน เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ท้าทาย และน่าสนใจ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ได้เรียนรู้อย่างถ...

125.00 บาท

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.2

กิจกรรมเพื่อความเปนเลิศทางคณิตศาสตร แบงเนื้อหาออกเปน 8 หนวย รวม 102 กิจกรรม ซึ่งมี 12 บท เชน หนวยที่ 3 การวัดความยาว การชั่ง และการตวง ซึ่งจะมีกิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหา ในหนังสือเรียน บทที่ 3 ก...

145.00 บาท

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.4

กิจกรรมเพื่อความเปนเลิศทางคณิตศาสตร แบงเนื้อหาออกเปน 10 หนวย รวม 100 กิจกรรม ซึ่งมี 13 บท เชน หนวยที่ 1 จํานวนนับที่มากกวา 100,000 และการบวก การลบ ซึ่งจะมีกิจกรรม สอดคลองกับเนื้อหาในหนังสือเร...

165.00 บาท

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.5

กิจกรรมเพื่อความเปนเลิศทางคณิตศาสตร แบงเนื้อหาออกเปน 8 หนวย รวม 101 กิจกรรม ซึ่งมี 13 บท เชน หนวยที่ 7 รูปเรขาคณิต 2 มิติและพื้นที่ ซึ่งจะมี กิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหาในหนังสือ เรียน บทที่ 10 รู...

145.00 บาท

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.6

กิจกรรมเพื่อความเปนเลิศทางคณิตศาสตร แบงเนื้อหาออกเปน 9 หนวย รวม 105 กิจกรรม ซึ่งมี 13 บท เชน หนวยที่ 6 เสนขนานและรูปเรขาคณิต ซึ่งจะมี กิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหาในหนังสือ เรียน บทที่ 6 เสนขนาน ...

145.00 บาท

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เป็นเอกสารเสริมความรู้สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เช่น เทคนิคการสร้างและการใช้ภาพประกอบการสอน เทคนิคการใช้รูปเรขาคณิตสร้างรู...

95.00 บาท

แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เป็นหนังสือที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ในการฝึก ทักษะการคิดคํานวณและแก้ปัญหาในใจ หรือจับเวลา ในการคิด ครูผู้สอนสามารถนําแบบฝึกหัดเล่มนี้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกให้นักเรียน มีทักษะเพิ่มขึ้น แ...

38.00 บาท

แสดง 1 ถึง 18 จาก 44 (3 หน้า)