เรียงโดย:
แสดง:
หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.5

กิจกรรมเพื่อความเปนเลิศทางคณิตศาสตร แบงเนื้อหาออกเปน 8 หนวย รวม 101 กิจกรรม ซึ่งมี 13 บท เชน หนวยที่ 7 รูปเรขาคณิต 2 มิติและพื้นที่ ซึ่งจะมี กิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหาในหนังสือ เรียน บทที่ 10 รู...

145.00 บาท

DVDคณิตคิดไม่ยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตรงตามเรื่องต่างๆ • จํานวนนับและ การบวก การลบ การคูณ การหาร • มุม • เส้นขนาน • สถิติและความน่าจะ- เป็นเบื้...

190.00 บาท

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 (1 หน้า)