เรียงโดย:
แสดง:
เกมลูกเต๋า

พัฒนาความรู้เชิงปริภูมิ (Spatial Sense) ในด้านต่างๆ เช่น การประสานสัมพันธ์ทางสายตา (Eye-Motor Coordination) การนึกภาพ (Visualization) และฝึกทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (Skills/Processes) การแก้ปัญหา ...

74.00 บาท

เกมดอกไม้แห่งสยาม

เกมฝึกทักษะการวางแผนการทำงาน การคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต และการนำเสนอรูปแบบ

127.00 บาท

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เป็นเอกสารเสริมความรู้สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เช่น เทคนิคการสร้างและการใช้ภาพประกอบการสอน เทคนิคการใช้รูปเรขาคณิตสร้างรู...

95.00 บาท

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ได้รวมโจทย์คณิตศาสตร์และเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง ช่วยให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาโจทย์ด้วยตนเอง และเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยจัดแบ่งแบ่งเนื้อหา 4 ตอนดั...

160.00 บาท

เสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้สึกเชิงจำนวน (Number Sense)

เป็นเอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวคิดไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนแก่นักเรียน เนื้อหาประกอบด้วย ความหมายของความรู้สึกเชิงจำนวน การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำ...

45.00 บาท

กิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน (เอกสารสำหรับครู)

เป็นเอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับครูผู้ให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนเกี่ยวกับความรู้สึกเชิงจำนวน โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้สึกเชิงจำนวนด้านจำนวน ความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวก...

38.00 บาท

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 (1 หน้า)