เรียงโดย:
แสดง:
หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.2

กิจกรรมเพื่อความเปนเลิศทางคณิตศาสตร แบงเนื้อหาออกเปน 8 หนวย รวม 102 กิจกรรม ซึ่งมี 12 บท เชน หนวยที่ 3 การวัดความยาว การชั่ง และการตวง ซึ่งจะมีกิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหา ในหนังสือเรียน บทที่ 3 ก...

145.00 บาท

DVDคณิตคิดไม่ยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตรง ตามเรื่องต่างๆ ดังนี้ • จํานวนนับไม่เกิน 1,000 • การบวกและการลบจํานวนนับ ที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 10...

190.00 บาท

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 (1 หน้า)