เรียงโดย:
แสดง:
หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.2

กิจกรรมเพื่อความเปนเลิศทางคณิตศาสตร แบงเนื้อหาออกเปน 8 หนวย รวม 102 กิจกรรม ซึ่งมี 12 บท เชน หนวยที่ 3 การวัดความยาว การชั่ง และการตวง ซึ่งจะมีกิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหา ในหนังสือเรียน บทที่ 3 ก...

145.00 บาท

แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เป็นหนังสือที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ในการฝึก ทักษะการคิดคํานวณและแก้ปัญหาในใจ หรือจับเวลา ในการคิด ครูผู้สอนสามารถนําแบบฝึกหัดเล่มนี้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกให้นักเรียน มีทักษะเพิ่มขึ้น แ...

38.00 บาท

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 (1 หน้า)