เรียงโดย:
แสดง:
แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เป็นหนังสือที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ในการฝึก ทักษะการคิดคํานวณและแก้ปัญหาในใจ หรือจับเวลา ในการคิด ครูผู้สอนสามารถนําแบบฝึกหัดเล่มนี้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกให้นักเรียน มีทักษะเพิ่มขึ้น แ...

38.00 บาท

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 (1 หน้า)