เรียงโดย:
แสดง:
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

การใช้แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มนี้ จะใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่4 เล่ม2 ของ สสวท. โดยในหนังสือเรียนจะมีสัญลักษณ์แนะนำให้ครูผู้สอนทราบว่า หลังจาก...

46.00 บาท

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.4

กิจกรรมเพื่อความเปนเลิศทางคณิตศาสตร แบงเนื้อหาออกเปน 10 หนวย รวม 100 กิจกรรม ซึ่งมี 13 บท เชน หนวยที่ 1 จํานวนนับที่มากกวา 100,000 และการบวก การลบ ซึ่งจะมีกิจกรรม สอดคลองกับเนื้อหาในหนังสือเร...

165.00 บาท

แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เป็นหนังสือที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ในการฝึก ทักษะการคิดคํานวณและแก้ปัญหาในใจ หรือจับเวลา ในการคิด ครูผู้สอนสามารถนําแบบฝึกหัดเล่มนี้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกให้นักเรียน มีทักษะเพิ่มขึ้น แ...

38.00 บาท

DVDคณิตคิดไม่ยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตรงตามเรื่องต่างๆ • จํานวนนับที่มาก กว่า 100,000 • การบวกและการลบ • เรขาคณิต • การคูณ • การหาร • แผนภูมิ ร...

190.00 บาท

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 (1 หน้า)