เรียงโดย:
แสดง:
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2

หนังสือเรียนชุดนี้ได้พัฒนาขึ้นภายใต้หลักการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่เพียงสรุปสูตรเพื่อให้ท่องจำ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้คณิตศ...

67.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1

หนังสือเรียนชุดนี้ได้พัฒนาขึ้นภายใต้หลักการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่เพียงสรุปสูตรเพื่อให้ท่องจำ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้คณิตศ...

102.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.5

หนังสือเรียนชุดนี้ได้พัฒนาขึ้นภายใต้หลักการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่เพียงสรุปสูตรเพื่อให้ท่องจำ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้คณิตศ...

63.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห์ ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ในก...

114.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เซต (การดำเนินการระหว่างเซตและการแก้ปัญหาโดยใช้เซต) ตรรกศาสตร์ (ประพจน์ การเชื่อมประพจน์และการหาค่าความจริงของปร...

76.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.4

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น หลักการนับเบื้องต้น และความน่าจะเป็น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เรีย...

55.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ของตนเองทางดด้านคณิตศาสตร์เพิ่มเติม จากเนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่องลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ กราฟและการประยุกต์ของอนุพันธ์ และ ปริพันธ์ เหมา...

102.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นที่ปริภูมิ ตัวอย่างเป็นเซตจำกัด ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ความน่าจะเป็นที่ปริภูมิ ตัวอย่างเช่น เซตอนันต์...

90.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม จากเนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่องจำนวนเชิงซ้อนกับพีชคณิต จำนวนเชิงซ้อนกัยตรีโกณมิติ จำนวนเชิงซ้อนกับเรขาคณิต เหมาะสําหรับผู...

90.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์จากเนื้อหา ในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่อง การพิสูจน์ เชิงคณิตศาสตร์ รูปแบบของประพจน์ การอ้างเหตุผล การพิสูจน์โดยตรง เทคนิคการพิสูจน์ และการเขียนโคร...

82.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมจาก เนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่อง ความรู้ พื้นฐาน สมการและอสมการตรีโกณมิติ และการแก้ปัญหาเรขาคณิตด้วยฟังก์ชัน ตรีโกณมิติ เหมาะสํา...

90.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมจาก เนื้อหาในหลักสูตร สมบัติเชิงพีชคณิตของระบบจำนวนจริง สมบัติเชิงอันดับของจำนวนจริง สมบัติความสมบูรณ์ของระบบจำนวนจริง เหมาะสําหรับผู...

102.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เกี่ยวกับ เรื่องเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบ สมการเชิงเส้น และบทประยุกต์เกี่ยวกับ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น เหมาะสําหรับผู้เรียน...

95.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมจาก เนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้นแลเส้นตรง วงกลม และภาคตัดกรวย เหมาะสําหรับ ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษด้าน...

102.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม จากเนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่อง ลําดับ อนุกรม และการประยุกต์ของ ลําดับและอนุกรม เหมาะสําหรับผู้เรียน ห้องเรียนพิเศษด้านคณ...

90.00 บาท

แสดง 1 ถึง 18 จาก 30 (2 หน้า)