เรียงโดย:
แสดง:
เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ของตนเองทางดด้านคณิตศาสตร์เพิ่มเติม จากเนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่องลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ กราฟและการประยุกต์ของอนุพันธ์ และ ปริพันธ์ เหมา...

102.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นที่ปริภูมิ ตัวอย่างเป็นเซตจำกัด ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ความน่าจะเป็นที่ปริภูมิ ตัวอย่างเช่น เซตอนันต์...

90.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม จากเนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่องจำนวนเชิงซ้อนกับพีชคณิต จำนวนเชิงซ้อนกัยตรีโกณมิติ จำนวนเชิงซ้อนกับเรขาคณิต เหมาะสําหรับผู...

90.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์จากเนื้อหา ในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่อง การพิสูจน์ เชิงคณิตศาสตร์ รูปแบบของประพจน์ การอ้างเหตุผล การพิสูจน์โดยตรง เทคนิคการพิสูจน์ และการเขียนโคร...

82.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมจาก เนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่อง ความรู้ พื้นฐาน สมการและอสมการตรีโกณมิติ และการแก้ปัญหาเรขาคณิตด้วยฟังก์ชัน ตรีโกณมิติ เหมาะสํา...

90.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมจาก เนื้อหาในหลักสูตร สมบัติเชิงพีชคณิตของระบบจำนวนจริง สมบัติเชิงอันดับของจำนวนจริง สมบัติความสมบูรณ์ของระบบจำนวนจริง เหมาะสําหรับผู...

102.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เกี่ยวกับ เรื่องเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบ สมการเชิงเส้น และบทประยุกต์เกี่ยวกับ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น เหมาะสําหรับผู้เรียน...

95.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมจาก เนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้นแลเส้นตรง วงกลม และภาคตัดกรวย เหมาะสําหรับ ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษด้าน...

102.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม จากเนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่อง ลําดับ อนุกรม และการประยุกต์ของ ลําดับและอนุกรม เหมาะสําหรับผู้เรียน ห้องเรียนพิเศษด้านคณ...

90.00 บาท

เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมจาก เนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่องเวกเตอร์ ในสามมิติ เส้นตรงและระนาบในระบบ พิกัดฉากสามมิติ ระบบสมการเชิงเส้น เหมาะสําหรับผู้เรียนห...

90.00 บาท

การสำรวจ PRECALCULUS ด้วย The GEOMETER'S SKETCHPAD พร้อม CD

เอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ใช้กับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เพื่อช่วยในการเรียนการสอนเรขาคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การแปลงฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงวงกลม สมบัติท...

149.00 บาท

การสำรวจพีชคณิต ด้วย THE GEOMETER'S SKETCHPAD พร้อม CD

เอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ใช้กับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เพื่อช่วยในการเรียนการสอนเรขาคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง พีชคณิตเบื้องต้น ความชันและเส้นตรง พาราโ...

145.00 บาท

ข้อสอบโอลิมปิก ปี 2550 วิชา คณิตศาสตร์

ข้อสอบการแข่งขันพร้อมเฉลยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 48 ประจำปี พ.ศ. 2550 วิชาคณิตศาสตร์ ณ ประเทศเวียดนาม และข้อสอบการแข่งขันพร้อมเฉลยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประ...

68.00 บาท

เสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ คอมบินาทอริก

เอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับวิธีการนับ หลักการนับเบื้องต้น วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ การแจกแจง สัมประสิทธิ์ทวินาม และสัมประสิทธิ์ อเนกนาม การเพิ่มเข้า-ตัดออก แผนภาพ ของเวนน์และการเ...

95.00 บาท

เสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและวิธีการพิสูจน์

เอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ ตัวอย่างการ พิสูจน์ในเรื่องผลผนวกและผลตัดของ ชุดใดๆ ของเซ็ต ฟังก์ชัน ภาพและภาพ ผกผัน ขอบเขตบนและขอบเขตล่าง เ...

100.00 บาท

เสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

เป็นเอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟ กราฟเชื่องโยงและต้นไม้ ปัญหาเกี่ยวข้องกับการเดินทางในกราฟ กราฟเชิงระนาบ กราฟระบุทิศทางหรือไดกราฟ เหมาะสำหรับผู้เรียนห้องพิเศษ เข้มค่ายอ...

95.00 บาท

เสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ทฤษฎีจำนวน

เป็นเอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการหารลงตัว จำนวนเฉพาะ คอนกรูเอ็นซ์ ผลเฉลยของคอนกรูเอ็นซ์กำลังหนึ่ง ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน จำนวนในฐานต่างๆ เหมาะสำหรับผู้เรียนห้องพิเศษ เข้าค่ายอบรมเข้มคณิ...

90.00 บาท

เสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ พีชคณิต

เป็นเอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ คอนกรูเอ็นซ์ ผลเฉลยของคอนกรูเอ็นซ์กำลังหนึ่ง ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน จำนวนในฐานต่างๆ เหมาะสำหรับผู้เรียนห้องพิเศษ เข้าค่ายอบรมเข้มคณิ...

90.00 บาท

แสดง 1 ถึง 18 จาก 21 (2 หน้า)