เรียงโดย:
แสดง:
คู่มือการจัดค่ายคณิตศาสตร์ : Math Camp

เอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ตัวอย่างกิจกรรมในค่ายคณิตศาสตร์มีทั้งกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการปฏิบัติการ แบบประเมินผล กิจกรรมค่ายและผลการทดลองการใช้ตั...

198.00 บาท

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 6 เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาเป็นการแนะนำให้ทราบว่าทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างไร การจั...

145.00 บาท

ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ เส้นทางสู่ความสำเร็จ

เอกสารเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูคณิตศาสตร์แบบมืออาชีพ ซึ่งต้องรอบรู้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น รวมทั...

228.00 บาท

การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์

เป็นเอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านการวัดผล ประเมินผล เพื่อไปประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับชั้น ประกอบด้วยการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวัดผล ประเมินผล ด้วยแบบทดสอบ การวัดผล ประเมิ...

180.00 บาท

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 (1 หน้า)