เรียงโดย:
แสดง:
คู่มือการจัดค่ายคณิตศาสตร์ : Math Camp

เอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ตัวอย่างกิจกรรมในค่ายคณิตศาสตร์มีทั้งกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการปฏิบัติการ แบบประเมินผล กิจกรรมค่ายและผลการทดลองการใช้ตั...

198.00 บาท

ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ เส้นทางสู่ความสำเร็จ

เอกสารเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูคณิตศาสตร์แบบมืออาชีพ ซึ่งต้องรอบรู้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น รวมทั...

228.00 บาท

การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์

เป็นเอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านการวัดผล ประเมินผล เพื่อไปประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับชั้น ประกอบด้วยการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวัดผล ประเมินผล ด้วยแบบทดสอบ การวัดผล ประเมิ...

180.00 บาท

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 (1 หน้า)