เรียงโดย:
แสดง:
แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 นี้ จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื...

47.00 บาท

DVD วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วีดิทัศน์ชุดนี้นำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตรงตามสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระทิ่ 3 สารและสมบัติของสาร สาระที่ 5 พลังงาน และสาระที่ ...

190.00 บาท

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ บัวลอยน่ารู้ ป. 1

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ บัวลอยน่ารู้ เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเองทางวิทยาศาสตร์ ใช้ประกอบ...

75.00 บาท

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ แม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก ป. 2

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ แม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก เป็นหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเอง ทางวิทย...

56.00 บาท

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติม ภาพวิทยาศาสตร์ อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ ป. 3

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเองทางวิทยาศาสตร์ ใช...

52.00 บาท

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ป. 4

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียน รู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพของตนเองทางวิทยา...

82.00 บาท

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับน้ำ ป. 5

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับนํ้า เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเองทางวิทยาศาสตร์ ใช...

105.00 บาท

แบบบันทึกกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติม ภาพวิทยาศาสตร์ บัวลอยน่ารู้ ป. 1

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมฯ บัวลอยน่ารู้ ใช้ประกอบ การเรียนรู้คู่กับหนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ บัวลอยน่ารู้ เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึก...

68.00 บาท

แบบบันทึกกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ แม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก ป. 2

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมฯ แม่เหล็กและ แรงแม่เหล็ก ใช้ประกอบการเรียนรู้คู่กับหนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ แม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก เป็นหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อ การเรียนรู...

56.00 บาท

แบบบันทึกกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ ป. 3

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมฯ อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ ใช้ประกอบการเรียนรู้คู่กับหนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ...

56.00 บาท

แสดง 1 ถึง 18 จาก 38 (3 หน้า)