เรียงโดย:
แสดง:
วิทยาศาสตร์โลกธรรมชาติ ช่วงชั้นที่ 2

เป็นแนวทางให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมธรรมชาติอย่างเป็น วิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น ทั้งดิน นํ้า อากาศ สิ่งปกคลุมดินและสิ่งมีชีวิตที่สนใจ โดย เน้นการสํารวจ สังเกต ตั้งคําถาม วิจัย สืบค้นข้อมู...

158.00 บาท

CD คู่มือครู วิทยาศาสตร์โลกธรรมชาติ ช่วงชั้นที่ 2 (e-book)

E-BOOK คู่มือครูวิทยาศาสตร์ชุดนี้ เป็นแนวทางให้ครูนําเนื้อหาความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมธรรมชาติในท้องถิ่นตาม ความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ ม...

50.00 บาท

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 (1 หน้า)