เรียงโดย:
แสดง:
แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1 เล่ม 2

แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 นี้ จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื...

47.00 บาท

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ บัวลอยน่ารู้ ป. 1

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ บัวลอยน่ารู้ เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเองทางวิทยาศาสตร์ ใช้ประกอบ...

75.00 บาท

แบบบันทึกกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติม ภาพวิทยาศาสตร์ บัวลอยน่ารู้ ป. 1

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมฯ บัวลอยน่ารู้ ใช้ประกอบ การเรียนรู้คู่กับหนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ บัวลอยน่ารู้ เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึก...

68.00 บาท

DVD วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ดีวีดีชุดนี้ นำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตรงตามสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สาระทิ่ 3 สารและสมบัติของสาร สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลง...

150.00 บาท

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 (1 หน้า)