เรียงโดย:
แสดง:
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2

มีเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียนซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อในรับที่สูงขึ้น ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การตอบคำถาม การตรวจสอบความเข้าใจ และสรุ...

108.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

มีเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียนซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อในรับที่สูงขึ้น ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ การตอบคำถาม การตรวจสอบความเข้าใจ และสรุ...

112.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 นี้ จัดเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานความร้อน และกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ ซึ่งเป็นพื้นฐาน...

88.00 บาท

CD หลักวิธีดำเนินการ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม สำหรับทุกระดับชั้น (e-book)

E-BOOK สําหรับครูและนักเรียนเพื่อใช้ เป็นหลักในการตรวจวัดสภาพแวดล้อม ธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยพัฒนา ความรู้และทักษะการตรวจวัดทาง วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยําและได้ มาตรฐานสากล

50.00 บาท

วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ช่วงชั้นที่ 3

หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางให้นักเรียนได้ เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น ทั้งดิน นํ้า อากาศ สิ่งปกคลุมดิน และสิ่งมีชีวิต ที่น่าสนใจ โดยเน้นการสํารวจ การสังเกต การตั้ง...

174.00 บาท

CD คู่มือครู วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ช่วงชั้นที่ 3 (e-book)

E-BOOK คู่มือครูวิทยาศาสตร์เล่มนี้ เป็นแนวทางให้ครูนําเนื้อหาความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมธรรมชาติในท้องถิ่น ตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ ...

50.00 บาท

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 (1 หน้า)