เรียงโดย:
แสดง:
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 2

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 2 มีเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียนซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อในรับที่สูงขึ้น ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมการเ...

107.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 มีเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียนซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อในรับที่สูงขึ้น ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมการเ...

112.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 2

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 นี้ จัดเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานความร้อน และกระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ ซึ่...

86.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เล่ม 1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 นี้ จัดเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ สารบริสุทธิ์ หน่วยพื้นฐา...

89.00 บาท

CD หลักวิธีดำเนินการ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม สำหรับทุกระดับชั้น (e-book)

E-BOOK สําหรับครูและนักเรียนเพื่อใช้ เป็นหลักในการตรวจวัดสภาพแวดล้อม ธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยพัฒนา ความรู้และทักษะการตรวจวัดทาง วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยําและได้ มาตรฐานสากล

50.00 บาท

วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ช่วงชั้นที่ 3

หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางให้นักเรียนได้ เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น ทั้งดิน นํ้า อากาศ สิ่งปกคลุมดิน และสิ่งมีชีวิต ที่น่าสนใจ โดยเน้นการสํารวจ การสังเกต การตั้ง...

174.00 บาท

CD คู่มือครู วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ช่วงชั้นที่ 3 (e-book)

E-BOOK คู่มือครูวิทยาศาสตร์เล่มนี้ เป็นแนวทางให้ครูนําเนื้อหาความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมธรรมชาติในท้องถิ่น ตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ ...

50.00 บาท

แสดง 1 ถึง 18 จาก 19 (2 หน้า)