เรียงโดย:
แสดง:
CD หลักวิธีดำเนินการ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม สำหรับทุกระดับชั้น (e-book)

E-BOOK สําหรับครูและนักเรียนเพื่อใช้ เป็นหลักในการตรวจวัดสภาพแวดล้อม ธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยพัฒนา ความรู้และทักษะการตรวจวัดทาง วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยําและได้ มาตรฐานสากล

50.00 บาท

วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ช่วงชั้นที่ 3

หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางให้นักเรียนได้ เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น ทั้งดิน นํ้า อากาศ สิ่งปกคลุมดิน และสิ่งมีชีวิต ที่น่าสนใจ โดยเน้นการสํารวจ การสังเกต การตั้ง...

174.00 บาท

CD คู่มือครู วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ช่วงชั้นที่ 3 (e-book)

E-BOOK คู่มือครูวิทยาศาสตร์เล่มนี้ เป็นแนวทางให้ครูนําเนื้อหาความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมธรรมชาติในท้องถิ่น ตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ ...

50.00 บาท

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 (1 หน้า)