เรียงโดย:
แสดง:
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4 เล่ม 1

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4 เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงสร้างโลก การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ธรณีพิบัติภัย การลำดับเหตุการณ์...

65.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 4 เล่ม 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ สมดุลกล งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แนวโค้ง โดยจากการสังเกตและอธิบายการเคลื่...

97.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 4 เล่ม 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ โดยการวัด ทดลองและอธ...

77.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ม.4 เล่ม 2

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 มีเนื้อหาที่จำเป็นที่ต้องเรียน ประกอบด้วย โมลและสูตรเคมี สารละลาย ปริมาณสัมพันธ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญและเพียงพอ...

62.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ม.4 เล่ม 1

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี อะตอมและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญแ...

77.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 4 เล่ม 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ โครโมโซมและสารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของสิ่ง...

80.00 บาท

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 4 เล่ม 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาชีววิทยา เคมี ประกอบด้วย เซลล์และการทำงานของเซลล์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของในการดำร...

88.00 บาท

สานฝันเส้นทางสู่ฟิสิกส์โอลิมปิก

สานฝันสู่เส้นทางฟิสิกส์โอลิมปิก เนื้อหาประกอบด้วย ชีวิตและประสบการณ์ของนักเรียนไทยบนเวทีฟิสิกส์โอลิมปิกสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนที่มีอัจฉริยะทางปัญญาและม...

148.00 บาท

ข้อสอบโอลิมปิก ปี 2550 วิชา ฟิสิกส์

ข้อสอบการแข่งขันพร้อมเฉลยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2550 วิชาฟิสิกส์ และข้อสอบการแข่งขันพร้อมเฉลยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2550...

130.00 บาท

เสริมศักยภาพ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 1 ธรณีวิทยา ม. 4-6

หนังสือเล่มนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อนําไปใช้ ศึกษาด้านธรณีวิทยา เนื้อหาประกอบ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ คือ แร่ ลําดับชั้นหิน พื้นฐานธรณีวิทยา โครงสร้างการใช้ประโยชน์ข้อมูลธรณี- วิทยาประเทศไทย และดินถล่...

90.00 บาท

เสริมศักยภาพ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 2 บรรยากาศ ม. 4-6

เนื้อหาเน้นการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์เรือนกระจก และภาวะ โลกร้อน เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่ ใกล้ตัวและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมจะใช้วิธี การกระตุ้นด้วยคําถามจากข้อมู...

60.00 บาท

เสริมศักยภาพ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 3 ดาราศาสตร์ ม. 4-6

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง กฎฮับเบิล ประเภทของกาแล็กซี การสังเกตการณ์ เนบิวลาปู การวัดละติจูดของผู้สังเกต จากดวงอาทิตย์ เวลาท้องถิ่น เขตเวลา ลองจิจูดของผู้สังเกต เวลาดาราคติ เวลา สุริยคติ แรงดึงดูดระหว่า...

102.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ เคมี เล่ม 1

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของ ตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจาก เนื้อหารายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บท : บทที่ 1 เลขควอนตัมและการจัด อิเล็กตรอนในอะตอม ทฤษฎีของแ...

115.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ เคมี เล่ม 2

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของ ตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจาก เนื้อหารายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วยเนื้อหา 5 บท : บทที่ 4 สถานะของเหลว การเปลี่ยน สถานะของสาร แผนภาพวัฏภา...

198.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ เคมี เล่ม 3

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของ ตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจาก เนื้อหารายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วยเนื้อหา 2 บท : บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี เลขออกซิเดชัน, การดุล สมการรีดอกซ์ เซ...

120.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องแอนติบอดี ครูผู้สอนสามารถนําเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ ประกอบการจัดการเรียนการสอนใน บทเรียนของหน่วยชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบภูม...

52.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องกายวิภาค- ศาสตร์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (ไส้เดือนดิน แมลงสาบ) ครูผู้สอน สามารถนําเนื้อหานี้ไปใช้ประกอบการ จัดการเรียนการสอนในบทเรียนหน่วย สิ่งมีชีวิตและการดํารงชีวิตในเรื่องท...

48.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องกายวิภาค- ศาสตร์ของสัตว์ไมมีกระดูกสันหลัง (หอยลาย หมึกกล้วย กุ้งก้ามกราม) และ เรื่องเนื้อเยื่อสัตว์ ครูผู้สอนสามารถนํา เนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ประกอบการจัดการ เรียนการสอนในบทเรียนข...

112.00 บาท

แสดง 1 ถึง 18 จาก 28 (2 หน้า)