เรียงโดย:
แสดง:
สานฝันเส้นทางสู่ฟิสิกส์โอลิมปิก

สานฝันสู่เส้นทางฟิสิกส์โอลิมปิก เนื้อหาประกอบด้วย ชีวิตและประสบการณ์ของนักเรียนไทยบนเวทีฟิสิกส์โอลิมปิกสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนที่มีอัจฉริยะทางปัญญาและม...

148.00 บาท

ข้อสอบโอลิมปิก ปี 2550 วิชา ฟิสิกส์

ข้อสอบการแข่งขันพร้อมเฉลยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2550 วิชาฟิสิกส์ และข้อสอบการแข่งขันพร้อมเฉลยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2550...

130.00 บาท

เสริมศักยภาพ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 1 ธรณีวิทยา ม. 4-6

หนังสือเล่มนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อนําไปใช้ ศึกษาด้านธรณีวิทยา เนื้อหาประกอบ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ คือ แร่ ลําดับชั้นหิน พื้นฐานธรณีวิทยา โครงสร้างการใช้ประโยชน์ข้อมูลธรณี- วิทยาประเทศไทย และดินถล่...

90.00 บาท

เสริมศักยภาพ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 2 บรรยากาศ ม. 4-6

เนื้อหาเน้นการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์เรือนกระจก และภาวะ โลกร้อน เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่ ใกล้ตัวและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมจะใช้วิธี การกระตุ้นด้วยคําถามจากข้อมู...

60.00 บาท

เสริมศักยภาพ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 3 ดาราศาสตร์ ม. 4-6

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง กฎฮับเบิล ประเภทของกาแล็กซี การสังเกตการณ์ เนบิวลาปู การวัดละติจูดของผู้สังเกต จากดวงอาทิตย์ เวลาท้องถิ่น เขตเวลา ลองจิจูดของผู้สังเกต เวลาดาราคติ เวลา สุริยคติ แรงดึงดูดระหว่า...

102.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ เคมี เล่ม 1

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของ ตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจาก เนื้อหารายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บท : บทที่ 1 เลขควอนตัมและการจัด อิเล็กตรอนในอะตอม ทฤษฎีของแ...

115.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ เคมี เล่ม 2

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของ ตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจาก เนื้อหารายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วยเนื้อหา 5 บท : บทที่ 4 สถานะของเหลว การเปลี่ยน สถานะของสาร แผนภาพวัฏภา...

198.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ เคมี เล่ม 3

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของ ตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจาก เนื้อหารายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วยเนื้อหา 2 บท : บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี เลขออกซิเดชัน, การดุล สมการรีดอกซ์ เซ...

120.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องแอนติบอดี ครูผู้สอนสามารถนําเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ ประกอบการจัดการเรียนการสอนใน บทเรียนของหน่วยชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบภูม...

52.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องกายวิภาค- ศาสตร์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (ไส้เดือนดิน แมลงสาบ) ครูผู้สอน สามารถนําเนื้อหานี้ไปใช้ประกอบการ จัดการเรียนการสอนในบทเรียนหน่วย สิ่งมีชีวิตและการดํารงชีวิตในเรื่องท...

48.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องกายวิภาค- ศาสตร์ของสัตว์ไมมีกระดูกสันหลัง (หอยลาย หมึกกล้วย กุ้งก้ามกราม) และ เรื่องเนื้อเยื่อสัตว์ ครูผู้สอนสามารถนํา เนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ประกอบการจัดการ เรียนการสอนในบทเรียนข...

112.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง พืชดินเค็ม สัณฐานวิทยาของพืชดอก ครูผู้สอน สามารถนําเนื้อหานี้ไปใช้ประกอบการ จัดการเรียนการสอนในบทเรียนของ หน่วยสิ่งมีชีวิตและการดํารงชีวิตในเรื่อง ที่เกี่ยวกับระบบต่างๆ ในร่างก...

100.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องการถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วย ยีนนอกนิวเคลียส เครื่องหมายทาง พันธุกรรม การพราง และการเลียนแบบ ครูผู้สอนสามารถนําเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ ประกอบการจัดการเรียนการสอนใน...

82.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องแนวการจัด หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต เรื่องการเก็บ และเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิต ซึ่งครู ผู้สอนสามารถนําไปใช้ประกอบการ จัดการเรียนการสอนในบทเรียนของ หน่วยความหลากหลายทางชีวภาพ แ...

82.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนา เนื้อหาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ เนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และเนี้อหาอุดมศึกษ...

185.00 บาท

แสดง 1 ถึง 18 จาก 24 (2 หน้า)