เรียงโดย:
แสดง:
การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์

"หนังสือประกอบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านวัดผล ประเมินผลเพื่อไปประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับชั้น ประกอบด้วยแนวคิดของการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ การทดสอบด้วยข้อสอบ การประเมินผลจากการปฏิบัติงาน และผล...

160.00 บาท

คู่มือการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553

"หนังสือคู่มือการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับประถม-มัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไป เนื้อหาสาระในเล่มเป็นข้อแนะนําเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายงานการวิจ...

85.00 บาท

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 (1 หน้า)