หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.2

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1205024
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2

145.00 บาท

จำนวน:

กิจกรรมเพื่อความเปนเลิศทางคณิตศาสตร แบงเนื้อหาออกเปน 8 หนวย รวม 102 กิจกรรม ซึ่งมี 12 บท เชน หนวยที่ 3 การวัดความยาว การชั่ง และการตวง ซึ่งจะมีกิจกรรมสอดคลองกับเนื้อหา ในหนังสือเรียน บทที่ 3 การวัดความยาว บทที่ 5 การชั่ง และบทที่ 10 การตวง และ เพื่อใหครูผูสอนหรือผูปกครองสามารถ นํากิจกรรมที่อยูในหนังสือนี้ไปใชได อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําคูมือ การใชกิจกรรม ซึ่งจะมีทั้งสวนที่เฉลย กิจกรรมและคําอธิบายเพิ่มเติม เพื่อ สามารถนําไปตอยอดความรูใหกับ นักเรียนไดมากยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง