หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.4

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1205026
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4

165.00 บาท

จำนวน:

กิจกรรมเพื่อความเปนเลิศทางคณิตศาสตร แบงเนื้อหาออกเปน 10 หนวย รวม 100 กิจกรรม ซึ่งมี 13 บท เชน หนวยที่ 1 จํานวนนับที่มากกวา 100,000 และการบวก การลบ ซึ่งจะมีกิจกรรม สอดคลองกับเนื้อหาในหนังสือเรียน บทที่ 1 จํานวนนับที่มากกวา 100,000 บทที่ 2 การบวกและการลบ และเพื่อใหครูผูสอน หรือผูปกครองสามารถนํากิจกรรมที่อยู ในหนังสือนี้ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําคูมือการใชกิจกรรม ซึ่งจะมี ทั้งสวนที่เฉลยกิจกรรมและคําอธิบาย เพิ่มเติม เพื่อสามารถนําไปตอยอดความ รูใหกับนักเรียนไดมากยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง