เสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1305030
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้น
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1

65.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ตองการเพิ่มศักยภาพ ตนเองดานคณิตศาสตร เพิ่มเติมจาก เนื้อหารายวิชาพื้นฐานและรายวิชา เพิ่มเติมคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 เลม 2 ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา เกี่ยวกับ ทศนิยม เศษสวน การประมาณคา คูอันดับและกราฟ สมการเชิงเสน ตัวแปรเดียว ความสัมพันธระหวางรูป เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ แบบรูป และความสัมพันธ การใหเหตุผล และ พหุนาม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง