เสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1305031
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้น
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 2

58.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ตองการเพิ่มศักยภาพ ตนเองดานคณิตศาสตร เพิ่มเติมจาก เนื้อหารายวิชาพื้นฐานและรายวิชา เพิ่มเติมคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2 เลม 1 ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา เกี่ยวกับเรื่องอัตราสวนและรอยละ การวัด การแปลงทางเรขาคณิต ความ เทากันทุกประการ สมบัติของเลขยกกําลัง พหุนามและเศษสวนของพหุนาม การประยุกตเกี่ยวกับอัตราสวนและ รอยละและการประยุกตของการแปลง ทางเรขาคณิต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง