เสริมสร้างพลังคิดคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1305032
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้น
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 2

65.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ตองการเพิ่มศักยภาพ ตนเองดานคณิตศาสตร เพิ่มเติมจาก เนื้อหาเติมรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา เพิ่มเติมคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2 เลม 2 ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา เกี่ยวกับเรื่องเสนแบงครึ่งและตั้งฉาก ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับจํานวนจริง การประยุกตของ สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เสนขนาน การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สอง สมการกําลังสองตัวแปรเดียว และ การแปรผัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง