เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1405050
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

102.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมจาก เนื้อหาในหลักสูตร เกี่ยวกับเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้นแลเส้นตรง วงกลม และภาคตัดกรวย เหมาะสําหรับ ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และครูใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียน การสอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง