การสำรวจ PRECALCULUS ด้วย The GEOMETER'S SKETCHPAD พร้อม CD

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1404053
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับครู
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

149.00 บาท

จำนวน:

เอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ใช้กับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เพื่อช่วยในการเรียนการสอนเรขาคณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การแปลงฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงวงกลม สมบัติทางตรีโกณมิติ ฟังก์ชันอื่น ๆ ข้อมูลและความน่าจะเป็น เวกเตอร์และเมทริกซ์ ฟังก์ชันเชิงขั้วและจำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรม บทนำสู่แคลคูลัส บันทึกกิจกรรม และซีดี-รอม ไฟล์งานที่ใชัทำกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน การสาธิตและเครื่องมือกำหนดเอง เหมาะสำหรับครูนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจ และสามารถนำไปศึกษาด้วยตนเอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง