การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 1504062
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับครู
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้นและปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

180.00 บาท

จำนวน:

เป็นเอกสารประกอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านการวัดผล ประเมินผล เพื่อไปประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับชั้น ประกอบด้วยการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวัดผล ประเมินผล ด้วยแบบทดสอบ การวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง การวัดผล ประเมินผลด้าน เจตคติ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง