แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 1202002
ประเภทสินค้า: แบบฝึกทักษะ/แบบบันทึก
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2

38.00 บาท

จำนวน:

เป็นหนังสือที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ในการฝึก ทักษะการคิดคํานวณและแก้ปัญหาในใจ หรือจับเวลา ในการคิด ครูผู้สอนสามารถนําแบบฝึกหัดเล่มนี้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกให้นักเรียน มีทักษะเพิ่มขึ้น และผู้ปกครองสามารถใช้แบบฝึกหัด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง