แบบบันทึกกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ แม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก ป. 2

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2202007
ประเภทสินค้า: แบบฝึกทักษะ/แบบบันทึก
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2

56.00 บาท

จำนวน:

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมฯ แม่เหล็กและ แรงแม่เหล็ก ใช้ประกอบการเรียนรู้คู่กับหนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ แม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก เป็นหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเอง ทางวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับกิจกรรมแม่เหล็กและแรงแม่เหล็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ ในชีวิตประจําวันของนักเรียน เป็นการต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองจากการทํากิจกรรมร่วมกันและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

สินค้าที่เกี่ยวข้อง