แบบบันทึกกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ ป. 3

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2202008
ประเภทสินค้า: แบบฝึกทักษะ/แบบบันทึก
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3

56.00 บาท

จำนวน:

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมฯ อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ ใช้ประกอบการเรียนรู้คู่กับหนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเองทางวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนา ขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้อง กับกิจกรรมอัศจรรย์ดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของนักเรียน เป็นการต่อยอดและประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการทํากิจกรรม ร่วมกันและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

สินค้าที่เกี่ยวข้อง