แบบบันทึกกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติม วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ป. 4

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2202009
ประเภทสินค้า: แบบฝึกทักษะ/แบบบันทึก
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4

68.00 บาท

จำนวน:

แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมฯ วิทยาศาสตร์กับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ใช้ประกอบการเรียนรู้ คู่กับวิทยาศาสตร์กับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียน รู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพของตนเองทางวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ให้สอดคล้องกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของนักเรียน เป็นการต่อยอด และประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการทํากิจกรรมร่วมกันและเรียนรู้ได้อย่างมี ความสุข

สินค้าที่เกี่ยวข้อง