เสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้สึกเชิงจำนวน (Number Sense)

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1205006
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

45.00 บาท

จำนวน:

เป็นเอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวคิดไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนแก่นักเรียน เนื้อหาประกอบด้วย ความหมายของความรู้สึกเชิงจำนวน การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน โดยใช้กิจกรรมรูปแบบต่างๆ และได้เสนอแนะแนวทางการประเมินผลความสามารถด้านความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง