วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2555

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 2206016
ประเภทสินค้า: ข้อสอบ
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 6

68.00 บาท

จำนวน:

เป็นหนังสือเสริมสําหรับนักเรียนที่สนใจ วิทยาศาสตร์ ให้ได้ฝึกคิด ฝึกทํา และแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง พร้อมตรวจคําตอบและ ศึกษาแนวคิดที่เสนอไว้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้และรู้จักใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ สําหรับการแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้สูงยิ่งขึ้น แนวคิดข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดนี้เหมาะสําหรับนักเรียนที่อยู่ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครู และผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติม ฝึกกระบวนการวิเคราะห์และใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบและทบทวนความรู้ของตนเอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง