เสริมศักยภาพ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 1 ธรณีวิทยา ม. 4-6

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2405032
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

90.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเล่มนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อนําไปใช้ ศึกษาด้านธรณีวิทยา เนื้อหาประกอบ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ คือ แร่ ลําดับชั้นหิน พื้นฐานธรณีวิทยา โครงสร้างการใช้ประโยชน์ข้อมูลธรณี- วิทยาประเทศไทย และดินถล่ม มุ่งเน้น ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ตั้งคําถาม สมมติฐานจากข้อมูลที่กําหนด แล้ว วางแผนเพื่อหาคําตอบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง