เสริมศักยภาพ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 2 บรรยากาศ ม. 4-6

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2405033
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

60.00 บาท

จำนวน:

เนื้อหาเน้นการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์เรือนกระจก และภาวะ โลกร้อน เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่ ใกล้ตัวและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมจะใช้วิธี การกระตุ้นด้วยคําถามจากข้อมูลทาง วิชาการที่กําหนดเพื่อให้นักเรียนมีทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ ตีความ และสรุป องค์ความรู้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง