เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ เคมี เล่ม 1

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2405035
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

115.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของ ตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจาก เนื้อหารายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บท : บทที่ 1 เลขควอนตัมและการจัด อิเล็กตรอนในอะตอม ทฤษฎีของแสง สเปกตรัมอะตอม โครงสร้างอะตอมตาม หลักกลศาสตร์ ควอนตัม การจัดเรียง อิเล็กตรอนในอะตอม บทที่ 2 กฎออกเตตและโครงสร้างลิวอิส สัญลักษณ์ลิวอิสและกฎ ออกเตต โครงสร้าง ลิวอิสของสารประกอบไอออนิก โครงสร้าง ลิวอิสของสารโคเวเลนด์และข้อยกเว้น ของกฎออกเตต บทที่ 3 ไฮบริไดเซชัน ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ และไฮบริไดเซชัน นอกจากนั้นยังมีแบบ ฝึกหัดท้ายบท พร้อมเฉลยในภาคผนวก ทั้ง ๓ บท

สินค้าที่เกี่ยวข้อง