เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ เคมี เล่ม 2

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2405036
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

198.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของ ตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจาก เนื้อหารายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วยเนื้อหา 5 บท : บทที่ 4 สถานะของเหลว การเปลี่ยน สถานะของสาร แผนภาพวัฏภาค แก๊สผสม และกฎความดันย่อยของดอลตัน สมการ แก๊สจริง บทที่ 5 จลนพลศาสตร์เคมี กฎอัตรา จลนพลศาสตร์ของการสลายกัมมันตรังสี กลไกของปฏิกิริยาเคมี ฯลฯ บทที่ 6 การคํานวณเกี่ยวกับสมดุลเคมี ค่าคงที่สมดุล การคํานวณความเข้มข้นของ สารที่ภาวะสมดุล การทํานายทิศทางของ ปฏิกิริยา สมดุลการละลาย บทที่ 7 การคํานวณ pH ของสารละลาย บทที่ 8 การไทเทรตกรด-เบส

สินค้าที่เกี่ยวข้อง