เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ เคมี เล่ม 3

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2405037
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

120.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของ ตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจาก เนื้อหารายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วยเนื้อหา 2 บท : บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี เลขออกซิเดชัน, การดุล สมการรีดอกซ์ เซลล์กัลวานิก ศักย์ไฟฟ้า มาตรฐาน การเกิดได้เองของปฏิกิริยา รีดอกซ์ ผลของความเข้มข้นของสารต่อแรง เคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ เซลล์ความเข้มข้น ชนิดของเซลล์กัลวานิก การกัดกร่อนและ การป้องกัน และเซลล์อิเล็กโทรไลติก บทที่ 10 การเรียกชื่อสารและสตอริโอไอ โซเมอร์ การเรียกชื่อสารอินทรีย์ การเรียก ชื่อสารอนินทรีย และสตอริโอไอโซเมอร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง