เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2405038
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

52.00 บาท

จำนวน:

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องแอนติบอดี ครูผู้สอนสามารถนําเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ ประกอบการจัดการเรียนการสอนใน บทเรียนของหน่วยชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อ เพิ่มพูนความรู้จากที่มีอยู่ในหนังสือเรียน ได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรวมทั้งมี คําถามให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ และ แก้ปัญหา พร้อมทั้งเฉลยคําตอบ เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ดียิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง