เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2405039
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

48.00 บาท

จำนวน:

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องกายวิภาค- ศาสตร์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (ไส้เดือนดิน แมลงสาบ) ครูผู้สอน สามารถนําเนื้อหานี้ไปใช้ประกอบการ จัดการเรียนการสอนในบทเรียนหน่วย สิ่งมีชีวิตและการดํารงชีวิตในเรื่องที่ เกี่ยวกับระบบต่างๆ ในร่างกายของสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นตัวอย่างสัตว์ ที่จัดให้มีการศึกษาเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ ในหนังสือเรียนได้ เพราะจะทําให้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง