เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2405040
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

112.00 บาท

จำนวน:

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องกายวิภาค- ศาสตร์ของสัตว์ไมมีกระดูกสันหลัง (หอยลาย หมึกกล้วย กุ้งก้ามกราม) และ เรื่องเนื้อเยื่อสัตว์ ครูผู้สอนสามารถนํา เนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ประกอบการจัดการ เรียนการสอนในบทเรียนของหน่วย ดุลยภาพของชีวิตและการดํารงชีวิต ในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบต่างๆ ในร่างกาย ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ เช่น พวกหอย หมึก และกุ้งก้ามกราม ที่จัดให้ มีการศึกษาเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ใน หนังสือเรียนได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง