เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2405042
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

82.00 บาท

จำนวน:

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องการถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วย ยีนนอกนิวเคลียส เครื่องหมายทาง พันธุกรรม การพราง และการเลียนแบบ ครูผู้สอนสามารถนําเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ ประกอบการจัดการเรียนการสอนใน บทเรียนของหน่วยพันธุศาสตร์ ซึ่งจะ ทําให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน เนื้อหามากยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง