เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2405043
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

82.00 บาท

จำนวน:

มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องแนวการจัด หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต เรื่องการเก็บ และเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิต ซึ่งครู ผู้สอนสามารถนําไปใช้ประกอบการ จัดการเรียนการสอนในบทเรียนของ หน่วยความหลากหลายทางชีวภาพ และ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมได้ในเรื่อง ที่เกี่ยวกับการศึกษาความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิต และอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง