เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2405044
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

185.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนา เนื้อหาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ เนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และเนี้อหาอุดมศึกษา ชั้นปีที่1 เนื้อหา ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 พื้นฐานสําหรับ ฟิสิกส์ หน่วยที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง หน่วยที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่ และ หน่วยที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ เพื่อ ให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง