เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2405046
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

125.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนา เนื้อหาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ เนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และเนี้อหาอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 เนื้อหา ประกอบด้วย หน่วยที่ 9 คลื่นกล หน่วย ที่ 10 เสียง หน่วยที่ 11 แสง และ หน่วย ที่ 12 แสงเชิงฟิสิกส์ เพื่อให้นักเรียน สามารถศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง