หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.1

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1205023
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1

125.00 บาท

จำนวน:

กิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางคณิต- ศาสตร์ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หน่วย รวม 101 กิจกรรม ซึ่งมี 14 บท เช่น หน่วยที่ 1 จํานวนนับ 1 ถึง 20 และ 0 ซึ่งจะมีกิจกรรมสอดคล้องกับเนื้อหาใน หนังสือเรียน บทที่ 1 จํานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 บทที่ 2 จํานวนนับ 6 ถึง 9 และ บทที่ 5 จํานวนนับ 10 ถึง 20 เพื่อให้ครู หรือผู้ปกครองสามารถนํากิจกรรมที่อยู่ ในหนังสือนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทําคู่มือการใช้กิจกรรม ซึ่งจะมี ทั้งส่วนที่เฉลยกิจกรรมและคําอธิบาย เพิ่มเติม เพื่อสามารถนําไปต่อยอดความ รู้ให้กับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง