ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพแนวทางสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2504050
ประเภทสินค้า: คู่มือครู
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้นและปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

312.00 บาท

จำนวน:

เอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานหลักสูตร(Pedagogical Content Knowledge : PCK) ประกอบด้วยสาระหลัก ๆ คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนากระบวนการคิด คำถามกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลวิธีการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เกมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การประเมินผลการเรียนรู้ การจัดสภาพแวคล้อม และบรรยากาศการเรียนรู้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง