คู่มือการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 2504051
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับครู
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมต้นและปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

85.00 บาท

จำนวน:

"หนังสือคู่มือการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับประถม-มัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไป เนื้อหาสาระในเล่มเป็นข้อแนะนําเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายงานการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษและเครื่องหมายเตือนอันตรายจากสารเคมี "

สินค้าที่เกี่ยวข้อง