DVD วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2208052
ประเภทสินค้า: สื่อดิจิทัล
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1

150.00 บาท

จำนวน:

ดีวีดีชุดนี้ นำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตรงตามสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สาระทิ่ 3 สารและสมบัติของสาร สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งประกอบด้วยวีดิทัศน์ (Video Clip 10 เรื่อง 1) ส่วนประกอบของพืช 2) พืชในท้องถิ่นที่เราควรรู้จัก 3) ของเล่นของเรา 4) รูปร่างวัตถุเปลี่ยนได้ 5) สมบัติของดิน 6) อวัยวะของสัตว์ 7) สัตว์ในท้องถิ่นที่เราควรรู้จัก 8) การผลัก-การดึง 9) ในดินมีอะไร 10) ท้องฟ้าของฉัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง