DVD วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2208053
ประเภทสินค้า: สื่อดิจิทัล
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2

150.00 บาท

จำนวน:

"วีดิทัศน์ชุดนี้นําไปใช้ประกอบการจัด กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตรงตาม สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารง ชีวิต สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่ง ประกอบด้วยวีดิทัศน์ (Video Clip) 12 เรื่อง 1) เมล็ดพืช 2) เมล็ดพืชมีชีวิตหรือ ไม่ 3) พืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโต 4) สัตว์ต้องการอะไรในการดํารงชีวิต 5) วัตถุและวัสดุ 6) การเลือกใช้วัสดุและ สิ่งของให้ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 7) แม่เหล็ก 8) สมบัติของแม่เหล็ก 9) ใช้แม่เหล็กทําอะไรได้บาง 10) ไฟฟ้า สถิต 11) ชนิดของประจุไฟฟ้า 12) ดิน ใช้ทําอะไรได้บาง"

สินค้าที่เกี่ยวข้อง