DVD วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2208056
ประเภทสินค้า: สื่อดิจิทัล
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5

190.00 บาท

จำนวน:

วีดิทัศน์ชุดนี้นำไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตรงตามสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต สาระทิ่ 3 สารและสมบัติของสาร สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ สาระที่ 5 พลังงาน สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และสาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งประกอบด้วยวีดิทัศน์ (Video Clip 26 เรื่อง 1) พืชสืบพันธ์อย่างไร 2) การขยายพันธุ์พืช (การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) 3) การสืบพันธุ์ของสัตว์ 4) การสืบพันธุ์ของไฮดรา 5) การสืบพันธุ์ของปลากัด 6) การผสมเทียมปลา 7) การจำแนกพืช 8) การจำแนกสัตว์ 9) ความแข็งของวัสดุ 10) ความเหนียวของวัสดุ 11) สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ 12) การนำความร้อนของวัสดุ 13) การนำไฟฟ้าของวัสดุ 14) แรงทำให้เกิดอะไรบ้าง 15) ผลลัพธ์ของแรงและแรงลัพธ์เป็นอย่างไร 16) อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่ 17) ความดันอากาศ 18)ของเหลวมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่ 19) แรงลอยตัวคืออะไร 20) แรงเสียดทานเป็นอย่างไร 21) เสียงมาถึงหูอย่างไร 22) เราได้ยินเสียงต่างกันอย่างไร 23) การเกิดหมอก น้ำค้าง เมฆ ฝน ลูกเห็บ 24) วัฏจักรน้ำ 25) กลางวัน กลางคืน 26) การใช้แผนที่ดาว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง