วิทยาศาสตร์โลกธรรมชาติ ช่วงชั้นที่ 2

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 2201018
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

158.00 บาท

จำนวน:

เป็นแนวทางให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมธรรมชาติอย่างเป็น วิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น ทั้งดิน นํ้า อากาศ สิ่งปกคลุมดินและสิ่งมีชีวิตที่สนใจ โดย เน้นการสํารวจ สังเกต ตั้งคําถาม วิจัย สืบค้นข้อมูล การตรวจวัด การวิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผล เพื่อศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลักของ โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยเน้น กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็น ระบบ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการ เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 )

สินค้าที่เกี่ยวข้อง