DVDคณิตคิดไม่ยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1208063
ประเภทสินค้า: สื่อดิจิทัล
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1

190.00 บาท

จำนวน:

ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตรง ตามเรื่องต่างๆ ดังนี้ • จํานวนนับ 1 ถึง 5 และ 0 • จํานวนนับ 6 ถึง 9 • การบวก จํานวนสองจํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 • การลบจํานวนสองจํานวนที่มีตัวตั้ง ไม่เกิน 9 • จํานวนนับ 10 ถึง 20 • การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 • การวัดความยาว • การชั่ง • การตวง • จํานวนนับ 21 ถึง 100 • การเตรียมความพร้อม • เวลา • การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 • การบวก ลบ ระคน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง